top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities 

Onder "Innomarca" wordt in deze voorwaarden verstaan: Innomarca Socials and More. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Nijmegen, onder nummer 77178335.


1.2. Onder de “opdrachtgever” wordt in deze voorwaarden verstaan: De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die zich in verband met het leveren van diensten dan wel het verrichten van enige andere prestatie jegens Innomarca heeft verbonden of te dien einde met Innomarca in onderhandeling is.

 

1.3 Onder "partijen" wordt in deze voorwaarden verstaan: Innomarca en de opdrachtgever.
 

Artikel 2 Algemeen


2.1 Alle aanbiedingen, leveringen en diensten van Innomarca geschieden uitsluitend onder toepassing van deze algemene voorwaarden.


2.2 Bekendmaking van deze voorwaarden kan onder meer geschieden door vermelding op briefpapier, offerte, opdrachtbevestiging of factuur.


2.3 Bijzondere bedingen die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.


2.4 Voor zover deze voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.


Artikel 3 Offertes


3.1 Alle offertes van Innomarca, mondeling, schriftelijk, telefonisch, per fax of per e-mail, zijn geheel vrijblijvend.


3.2 Alle offertes zijn gebaseerd op informatie welke verstrekt is door de opdrachtgever. De opdrachtgever garandeert dat alle informatie welke essentieel en/of relevant is voor de planning en uitvoering van de offerte verstrekt is.


3.3 Alle bij een offerte verstrekte inlichtingen en/of specificaties gelden steeds bij benadering en zijn voor Innomarca slechts bindend, indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. 

 

Algemene voorwaarden 

Artikel 4 Overeenkomsten 

4.1 Een overeenkomst tussen partijen komt tot stand op het moment dat Innomarca een begin maakt met de uitvoering van de opdracht c.q. dat Innomarca een opdracht van de opdrachtgever schriftelijk bevestigt.


4.2 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen zijn slechts bindend, indien Innomarca deze schriftelijk heeft bevestigd. Ook afspraken die zijn gemaakt met en/of toezeggingen die zijn gedaan door het personeel van Innomarca moeten door Innomarca schriftelijk worden bevestigd, alvorens deze haar binden.

 


Artikel 5 Prijzen


5.1 De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. Innomarca behoudt zich het recht voor om deze tarieven te wijzigen


5.2 Kosten van aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht of overeenkomst van de kant van de opdrachtgever, zijn voor rekening van de opdrachtgever.


Artikel 6 Betaling


6.1 Voor elke overeenkomst geldt de algemene conditie: betaling netto contant. Ingeval een factuur toegezonden wordt, is de betalingstermijn maximaal 14 dagen na datum factuur. Afwijkende betalingsafspraken gelden uitsluitend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.


6.2 Betaling dient te geschieden zonder enige korting of verrekening, uit welke hoofde dan ook.


6.3 Alle betalingen dienen te geschieden op een door Innomarca aan te wijzen rekening.


6.4 Betalingen dienen te worden voldaan in de valuta waarin de overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt.


6.5 De opdrachtgever is, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn.


6.6 Betalingen van de opdrachtgever strekken steeds primair tot voldoening van de door hem verschuldigde vertragingsrente en (buiten)gerechtelijke kosten en worden vervolgens in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering, zelfs al deelt de opdrachtgever mede, dat de betaling betrekking heeft op een latere vordering. 

 

Algemene voorwaarden 

 

6.7 Gedurende de periode van zijn verzuim is de opdrachtgever over de openstaande vorderingen een vertragingsrente van 1,5% per maand of gedeelte van een maand verschuldigd. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de vertragingsrente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. 

 

6.8 Bij buitengerechtelijke invordering is de opdrachtgever, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen: - 15% over de eerste € 5.000,- - 10% over het meerdere tot € 10.000,- - 5% over het meerdere boven € 10.000,-


6.9 Bij gerechtelijke invordering, faillissementsaanvragen daaronder begrepen, blijft de opdrachtgever de vertragingsrente en de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.


6.10 Indien de opdrachtgever met enige betaling in verzuim is, is Innomarca gerechtigd haar prestaties op te schorten, terwijl zij eveneens het recht heeft om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren.


6.11 Ingeval de opdrachtgever de door Innomarca te verrichten werkzaamheden uitstelt of annuleert, zonder hierbij de opzegtermijn van 1 maand in acht te nemen, is Innomarca gerechtigd om een percentage van het voor de desbetreffende werkzaamheden overeengekomen bedrag in rekening te brengen. Het percentage dat in rekening gebracht zal worden, is afhankelijk van de termijn wanneer de werkzaamheden worden uitgesteld of geannuleerd -30 werkdagen voor aanvang werkzaamheden, 25% -10 werkdagen voor aanvang werkzaamheden, 50% - 5 werkdagen voor aanvang werkzaamheden, 100% Dit bedrag zal niet worden verrekend met het uiteindelijk te betalen bedrag.


6.12. Overeenkomsten rondom betaling naar Innomarca die afwijken van de algemene voorwaarden dienen zwart op wit te staan in welke vorm dan ook. 

 

Algemene voorwaarden 

 

Artikel 7 Aanbetaling en zekerheidsstelling 

7.1 Innomarca kan bij het aangaan van de overeenkomst, alsmede voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van de opdracht, een aanbetaling dan wel een betaling vooraf verlangen.


7.2 Innomarca is te allen tijde gerechtigd, alvorens de overeenkomst na te komen of met de nakoming van de overeenkomst voort te gaan, van de opdrachtgever te verlangen dat hij voldoende zekerheid stelt voor het nakomen van zijn betalingsverplichtingen. De opdrachtgever verplicht zich de verlangde zekerheid binnen acht dagen beschikbaar te stellen. Artikel 8 Geheimhouding.


8.1 Innomarca verplicht zich tot strikte geheimhouding van alle informatie die zij met betrekking tot de opdrachtgever heeft verkregen.


8.2 In de volgende gevallen is Innomarca gerechtigd informatie met betrekking tot de opdrachtgever te openbaren:
a indien de opdrachtgever Innomarca hiertoe uitdrukkelijk machtigt;
b indien de wet Innomarca hiertoe verplicht.
 

Artikel 9 Aansprakelijkheid


9.1 Innomarca zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, één en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan Innomarca opgedragen taak mag worden verwacht. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat geen garantie gegeven wordt met betrekking tot het resultaat van door Innomarca geleverde dienst.


9.2 De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de aan Innomarca ter beschikking gestelde gegevens. Innomarca is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens de opdrachtgever verstrekte informatie.


9.3 Innomarca is jegens haar opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van aan Innomarca toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.


9.4 Onverminderd hetgeen hierboven is bepaald, is de aansprakelijkheid van Innomarca beperkt tot een bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van de leverantie, die de aanspraak/vordering van de opdrachtgever en/of derden tot gevolg heeft gehad.

 

9.5 Werknemers van Innomarca kunnen zich beroepen op het in dit artikel bepaalde, als waren zij zelf een contract aangegaan met de opdrachtgever. 

 

Algemene voorwaarden 

Artikel 10 Vrijwaring


10.1 De opdrachtgever dient Innomarca volledig vrij te waren voor elke vorm van aansprakelijkheid die jegens derden op Innomarca zou kunnen rusten met betrekking tot door Innomarca verrichte diensten.


10.2 De opdrachtgever dient Innomarca eveneens volledig te vrijwaren tegen eventuele aanspraken van derden met betrekking tot zaken die Innomarca onder zich heeft in verband met de uitvoering van de overeenkomst.


Artikel 11 Overmacht


11.1 Onder overmacht ("niet-toerekenbare niet-nakoming") wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de opdrachtgever niet meer van Innomarca kan worden verlangd.


11.2 Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: brand, vorst- , water- of stormschade, ander natuurgeweld, bovenmatig ziekteverzuim, diefstal of vernieling van bedrijfsmiddelen c.q. - gegevens.


11.3 Indien zich een situatie van overmacht voordoet, is Innomarca gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden.


11.4 Innomarca is gerechtigd betaling te vorderen voor de prestaties, die bij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht voordat van de omstandigheid, welke overmacht oplevert, is gebleken.


11.5 Innomarca is gerechtigd zich ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert, intreedt nadat haar prestatie geleverd had moeten zijn


Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud


12.1 Innomarca behoudt zich het eigendom voor van alle aan de opdrachtgever verstrekte zaken, totdat de opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen integraal is nagekomen.


12.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Innomarca zich de auteursrechten en alle overige rechten met betrekking tot intellectuele of industriële eigendom op de door haar verstrekte teksten, certificaten, logo's, domeinen etc.


12.3 De opdrachtgever is gehouden de in lid 1 en 2 genoemde zaken op eerste verzoek aan Innomarca te retourneren op straffe van een boete van €1.000,- per dag.

 

Artikel 13 Toepasselijk recht 13.1 Alle rechtsbetrekkingen tussen partijen zijn uitsluitendonderworpen aan het Nederlandse recht.

 

Artikel14 Geschillen


14.1 Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan en die behoren tot de competentie van een Arrondissementsrechtbank, worden in eerste instantie bij uitsluiting berecht door een door Innomarca aan te wijzen Arrondissementsrechtbank. 

bottom of page